НЕ КАРАЙ С АЛКОХОЛ НАД ЛИМИТА ОТ 0.5 ПРОМИЛА
ПРИ АЛКОХОЛ НАД 1.2 ПРОМИЛА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!
АКО КАРАШ С ДРОГА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!

Наркотичните вещества и законодателството в България

Наркотичните вещества и законодателството в България

Създаването на класификация на наркотичните вещества е първата крачка в борбата със злоупотребата с тях, която редица страни са предприели.

В България класификацията на различните видове наркотичните вещества е уредена в следните нормативни актове:

 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
 • Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Те се отнасят за растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни; съдържащите ги препарати; прекурсори (изходни вещества за производство). Със ЗКНВП се създава Национален съвет по наркотичните вещества, който се занимава с дейности в областта – изготвя стратегии, програми, проекти и нормативни актове за борба със злоупотребата и незаконния трафик.

Класификация

Законът определя като обект на контрол и класифицира цитираните вещества на 3 основни групи:

 1. такива с висока степен на риск, забранени за приложение в медицината (хуманна и ветеринарна);
 2. вещества, които се прилагат в медицината (хуманна и ветеринарна) и са с висока степен на риск;
 3. рискови вещества.

Експертен съвет към Националният съвет за наркотичните вещества има грижата за актуалността на класификацията, добавянето и премахването на вещества от нея.

Освен добавяне и заличаване на вещества в трите групи, е възможно и преминаване от една група в друга.

Съгласно чл. 7 на Наредбата  като наркотични се класифицират субстанции със следните признаци:

 1. имат доказано психоактивно действие;
 2. могат да предизвикат състояние на зависимост;
 3. могат да предизвикат вредни въздействия, сходни с тези на упойващите и психотропните вещества;
 4. могат да бъдат преобразувани в упойващи или психотропни вещества;
 5. има данни за злоупотреба в друга държава;
 6. поставени са под контрол в друга държава.

Забраните

Със Закона в България са забранени за отглеждане, преработка и други дейности следните растения:

 • опиев мак;
 • кокаинов храст;
 • конопени растения. Изключение от тази точка правят растения с предназначение, което не излиза извън закона(семена, влакно, фураж и др.) и съдържание под 0,2 % на тетрахидроканабинол (THC). Отглеждането и обработката на тези растения изискват регистрация и лицензия.

Според националната класификация са напълно забранени всякакви дейности, касаещи вещества с висока степен на риск, забранени за прилагане в хуманната и ветеринарната медицина (група 1).

Контрол на рисковите вещества

Субстанциите с повишен риск и онези с приложение в медицината (група 2 и група 3) подлежат на специален контрол и дейности, свързани с тях, са позволени само с лицензия, издавана от министъра на здравеопазването или оправомощен заместник-министър. МЗ и МИ водят публични регистри за издадените лицензии.

Ежегодно се определят максимални количества вещества, необходими за медицински, образователни и научни цели и изследвания.

Също ежегодно всички, които оперират с рискови вещества, следва да заявят необходимите за дейността количества. Законът не позволява да се задържат по-големи количества от тези, които са разрешени за извършване на дейността, като с цел контрол периодично се представят отчети и всяка операция, свързана с веществата, трябва да бъде документирана.

Рестрикции

Считаните от закона за нарушения са изброени подробно и варират от извършване на каквато и да е дейност без необходимите лицензии до ненавременно представяне или липса на изискваната информация за дейностите, извършвани с наркотични вещества и прекурсори.

Глобите варират в широк диапазон – от 500-1000 лв до 30 000-50 000 лв. При нарушения от юридически лица глобите достигат размери 50 000 – 150 000 лв.

Разгледайте предлаганите от Alcotester.BG тестове за наркотици на този линк.

Цитирани източници:

 1. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (в сила от 03.10.1999 год.);
 2. Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (в сила от 10.11.2011 год.).